RSK 2011 RUKUN SIDO KUMPUL
Activiteiten
VOORLICHTINGS BIJEENKOMST ZORGVERZEKERING
Gespreksbijeenkomst bij Rukun Sido Kumpul  Inleiding. In Nederland  vinden er vele veranderingen in de zorg plaats. Over de betekenis van deze veranderingen voor het leven van ouderen organiseert de organisatie Zorg verandert  in samenwerking met NOOM (Netwerk Ouderen Organisaties Migranten) gespreksbijeenkomsten voor ouderen en de direct betrokkenen zoals de kinderen, familie en de verenigingen. Doel van de bijeenkomsten : -Ouderen laten nadenken over hun situatie nu en hun toekomst -hen helpen om te formuleren wat voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst -hen stimuleren om hierover in gesprek te gaan met elkaar en anderen -hen een middel aan te reiken om hun problemen en wensen te formuleren Op donderdag 16 februari j.l. vond de bijeenkomst plaats bij de woonvereniging Rukun Sido Kumpul. Met een groepje van 11 personen gingen wij aan de slag. Na een inleiding van dhr. Hendrik Nghollo vervolgde voorlichter Rudie Somohardjo. Om op een ontspannend manier de bijeenkomst te beginnen vroeg hij aan de mensen over hun lievelingsgerecht of lekkernij. Hij vroeg de mensen ,indien zij het niet zelf klaar kunnen maken, of zij in iemand in gedachten hebben die het gerecht /lekkernij voor hun klaar zou kunnen/willen maken. Heel spontaan begon iedereen deel te nemen aan het gesprek. Zij hoefden niet lang na te denken over hun favoriete gerecht ,en zij weten precies bij wie zij terecht kunnen. Na deze ronde, vroeg de voorlichter nu aan de deelnemers wie zij om hulp zouden vragen als het om zorg gaat. Nu moesten zij een langer nadenken. De reacties waren variërend  zoals : -ja, eigenlijk mijn kinderen, maar die wonen buiten Rotterdam -ja, mij kinderen die dichtbij wonen, maar die hebben ook hun eigen zorgen -ja, mijn buren bij de woongroep -ja, eigenlijk de overheid, maar ik ken de weg niet In deze gespreksronde kwam naar voren hoe moeilijk het is voor de deelnemers om  over zorg  voor later ( toekomst ) uitspraken te doen. Om even bij te komen werd er een pauze ingelast. De vereniging had voor lekkere saoto-soep gezorgd. Na de pauze hebben wij het onderwerp verder opgepakt. De deelnemers vonden het positief dat zij geconfronteerd werden met dit onderdeel van het leven nl. hoe zit het met onze  zorgbehoeften in de toekomst, en aan welke oplossingen zij daarbij moeten denken. Ter overwegingen gaf voorlichter Rudie Somohardjo het volgende mee : de overheid wilt dat de ouderen zolang mogelijk thuis blijven. Hierbij zal de overheid hulp en ondersteuning bieden. Maar eerst zal de hulpbehoevende oudere voor hulp en ondersteuning een beroep dienen te doen bij de kinderen, familie en buren. De zogenaamde bejaardentehuizen worden afgebouwd. Er blijven verpleegtehuizen over voor ouderen die aangewezen zij op professionele zorg. Dus indien de zorg niet meer thuis gegeven kan worden door de familie. In de gespreksronde geven de deelnemers aan ,dat zij even wakker geschud zijn . Zij willen de komende met hun kinderen over dit onderwerp om verder een gesprek aangaan, hoe moeilijk het ook is. Echter ,de kinderen zitten niet te wachten op zo’ n gesprek. Zij denken vaak dat zo’ n gesprek gaat over voorbereiden op de dood, en dat willen de kinderen niet. Over de dood praten wij niet. Als laatste onderdeel hebben de deelnemers de evaluatie formulieren ingevuld. Verder gaven zij aan dat een vervolgbijeenkomst nodig is, om dit onderwerp verder bespreekbaar te maken. Met dank aan de deelnemers , wordt de bijeenkomst afgesloten. Rotterdam, 16 februari 2017 Rudie Somohardjo (voorlichter) Javaanse woorden : Langzamerhand oud worden : ngimber imbiri toewa Een goede gezondheid genieten : bagas koewarasan Zich zorgen maken : tansah prihatin Zorgen voor de toekomst : (voor slechte tijden ) djaga roena Zorgen voor de oude dag : djaga roena tembé boeri jèn  djempo Voor zich zelf kunnen zorgen :opor  opor bèbèk , mentas awaké dèwèk Iemands hulp inroepen : njoewoen toeloeng marang Hulpbetoon : tandang toeloeng Vriendendienst ; pitoeloengané mitra pada mitra
Optreden RSK gamelangroep op 10 maart 2017 bij SCV Pitutur Islam in Den Haag i.v.m. vrouwendag. Uitvoering traditionele Javaanse en poco poco liederen, en traditionele Javaanse dans door de klenting klenting dames. Het was een geslaagde optreden mede dankzij het enthousiaste publiek, waarvoor onze hartelijke dank. Onze dank gaat ook uit naar de organisatie van Pitutur voor de uitnodiging en warme ontvangst.
Op maandag 20 augustus 2018 j.l. is de oprichting en naamsgeving van een nieuwe terbangangroep in Rotterdam ingezegend. Met een slametan en een smeekbede aan Allah s.w,a. is de naam van de terbangangroep gepresenteerd. Nederland en Rotterdam in het bijzonder is een terbangangroep rijker geworden genaamd Campur Suara en staat onder leiding van bpk Kliwon Wasiman. Het repertoire is een variatie van Islamtische en populaire pop Jawa liederen. Thuisbasis van oefeningen is bij Woongroep Rukun Sido Kumpul Waterkant. Wij feliciteren de terbangangroep Campur Suara en hopen dat zij de terbangan muziek tot grote hoogten zullen brengen in Nederland.
Oprichting Terbangangroep Campur Suara
Verslag voorlichtingsbijeenkomst Sociale verzekeringsbank SVB & NOOM “Weet u hoe het zit met uw sociale zekerheid” Bij :Woongroep Rukun Sido Kumpul Datum: Donderdag 1 November 2018 Voorlichter: Rudie Somohardjo De Sociale VerzekeringsBank heeft samen met Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten een voorlichtingstraject opgezet om de SVB klanten van de  nodige en noodzakelijke informatie te voorzien en om hun beter van dienst te zijn. In dit traject gaat het voornamelijk om de regelingen AOW (Algemeen Ouderdomswet) en AIO (Aanvullend InkomensOndersteuning) en de Algemene NabestaandenWet (ANW). De Sociale Verzekeringsbank wilt ervoor zorgen dat  hun klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. De aandachtspunten die vandaag behandeld worden zijn : - AOW (Algemeen Ouderdomswet) :  hoogte  van de AOW Aanvragen AOW  (5 maanden voor AOW-leeftijd, krijgen de  mensen een brief van SVB)                                                            Voor meer informatie kan men raadplegen : www.svb.nl   - AIO (Aanvullend InkomensOndersteuning):  wanneer recht op AIO Hoogte  AIO Aanvragen AIO (2 maanden voor de AOW-leeftijd ontvangen de mensen een brief van SVB) Uitleg van de  begrippen kostendelersnorm, samenwonen, - ANW (Algemene NabestaandenWet)         : Voorwaarden voor een ANW – uitkering : Wanneer wordt het beeindigd. Over het algemeen waren de aanwezigen op de hoogte van de regelingen. Veel vragen waren er over als : - Wat te doen als de mensen in een “gat” vallen bijv. de mensen die  een VUT uitkering ontvangen of Pre-pensioen. Mensen zouden graag meer willen weten over de Overbruggingsregeling. - Het intrekken van een familie bij hun thuis en wat de consequenties zijn, - Het bezitten van grondhuur in Suriname. Let wel: het is grondhuur en geen eigendomsperceel. Hoe wordt de waarde bepaald en heeft het gevolgen voor de uitkering AIO ? - De deelnemers  waarderen de AIO als aanvulling voor hun verkorte AOW, maar vinden het nog steeds niet rechtvaardig. Zij vinden dat zij als inwoners  van het Koninkrijk der Nederlanden voor de onafhandelijkheid van Suriname 25 november 1975 gekort worden op hun AOW. Zij vinden met name de beperkte verblijf van vakantie heel nadelig. Andere mogelijkheden om het inkomen aan te vullen is behandeld zoals : - Huur toeslag - Zorgtoeslag De voorlichter heeft wat extra informatie gegeven over ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam. Voor mensen met een laag AOW kunnen de mensen een tegoed krijgen van €375,-- per huishouden op hun Rotterdampas. Mensen kunnen hiervoor terecht bij www.rotterdampas.nl of bellen 14010. Ook kunnen de mensen in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ) Mensen kunnen hiervoor terecht bij www.rotterdam.nl/loket/aanvragen-tmz of bellen 14010. Tot slot waren er vragen over terugkeer naar Suriname en Indonesié. Vragen hierover waren : Klopt het dat je in Suriname ook belasting  moet betalen over je AOW uitkering ? -Klopt het dat je voor Indonesié een AOW uitkering krijgt aangepast aan de levensstandaard van het land ? Hiervoor is verwezen naar www.nmigratie.nl  . De deelnemers waren tevreden met de gegeven informatie. In overleg met NOOM en SVB zal gekeken worden naar de mogelijkheden van een vervolg bijeenkomst. Met dank aan de organisaties Rukun Sido Kumpul en MiSiSa Care & Welfare. Rotterdam, 1 november 2018